Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

logo bip

Przedmiot działalności i kompetencje

Data publikacji: 19-08-2003 00:00

Przedmiot działalności i kompetencje

Samorządowe kolegia odwoławcze są organami wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy nie stanowią inaczej. Zgodnie z tą kompetencją kolegia są organami właściwymi, w szczególności do rozpatrywania odwołań od decyzji, zażaleń na postanowienia, żądań wznowienia postępowania lub do stwierdzenia nieważności decyzji według właściwości miejscowej określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów.czytany: 557
Rejestr zmian