Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

logo bip

Organy i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje

Data publikacji: 19-08-2003 00:00

W skład Zgromadzenia Ogólnego Kolegium wchodzą następujące osoby:


Prezes Kolegium - Przemysław Kledzik

Członkowie Kolegium:

 • Przemysław Kledzik - tel. 95 7358 100
 • Magdalena Grzesiak - tel. 95 7358 110
 • Anna Karwacka - tel. 95 7358 110
 • Jolanta Skibińska - tel. 95 7358 117
 • Henryk Skalski - tel. 95 7358 103
 • Małgorzata Wojsznis - tel. 95 7358 109
 • Rafał Bucholski - tel. 95 7358 108
 • Michał Szymankiewicz - tel. 95 7358 115


Członkowie pozaetatowi:


 • Jolanta Kowalska
 • Blanka Leszczyńska
 • Kamila Plucińska
 • Ewa Fischer
 • Nikola Modzelewska
 • Marcin Baliński
 • Aneta Mielcarek
 • Karolina Pajor
 • Paweł Plucińskie
 • Łukasz Karwacki
 • Krystyna Kowałko
 • Sylwia Hwozdyk
 • Grażyna Sieradzka

 

Do właściwości Zgromadzenia Kolegium należy:

 1. uchwalanie Regulaminu Organizacyjnego Kolegium
 2. wybór członków komisji konkursowej
 3. przyjmowanie rocznej informacji o działalności Kolegium
 4. wybór kandydatów na prezesa Kolegium
 5. podejmowanie uchwał w innych sprawach przewidzianych przepisami prawa lub przedstawionych przez prezesa Kolegium.


Kompetencje prezesa Kolegium:

 1. reprezentacja Kolegium na zewnątrz
 2. przedłożenie, po przyjęciu przez ZGromadzenie Ogólne Kolegium Prezesowi Rady Ministrów i Sejmikowi Województwa rocznej informacji o działalności Kolegium
 3. opracowuje projekt Regulaminu Organizacyjnego Kolegium
 4. zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków Kolegium
 5. ogłasza konkurs na członków Kolegium
 6. przewodniczy pracom komisji konkursowej
 7. przedstawia kandydatów na członków Kolegium wyłonionych w drodze konkursu
 8. występuje z wnioskami o powołanie i odwołanie wiceprezesa Kolegium oraz członka Kolegium
 9. czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy Kolegium
 10. wyznacza przewodniczących składów orzekających
 11. wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.


Biuro Kolegium:

 • Małgorzata Byczkowska - Kierownik Biura Kolegium
 • Grażyna Sieradzka - Główna księgowa
 
 
opublikował:

ostatnie zmiany: 19-11-2019 15:00 przez
czytany: 729
Rejestr zmian