Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

logo bip

Prezes SKO Gorzów Wlkp.

Data publikacji: 23-12-2018 00:00
 
Prezesem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim jest:

Przemysław Kledzik

tel. 95 7358 100,
faks 95 7358 111

Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 1100-1200

 

Zakres kompetencji:

 1. reprezentacja Kolegium na zewnątrz
 2. przekładanie, po przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne Kolegium Prezesowi Rady Ministrów i Sejmikowi Województwa rocznej informacji o działalności Kolegiu, w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją
 3. opracowuje projekt Regulaminu Organizacyjnego Kolegium
 4. zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków Kolegium
 5. ogłasza konkurs na członków Kolegium
 6. przewodniczy pracom komisji konkursowej
 7. przedstawia kandydatów na członków Kolegium, wyłonionych w drodze konkursu
 8. występuje z wnioskami o powołanie i odwołanie wiceprezesa Kolegium oraz członka Kolegium
 9. czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy Kolegium
 10. wyznacza przewodniczących składów orzekających
 11. wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej niezastrzeżone dla składu orzekającego.
 
 
 
opublikował:

ostatnie zmiany: 23-09-2019 14:53 przez
czytany: 3080
Rejestr zmian