Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

logo bip

Deklaracja dostępności

Data publikacji: 25-03-2021 00:00

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: bip.sko-gorzow.com.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-02-03
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wielkopolskim jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie).
 • Serwis zawiera dokumenty PDF, które są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • ?Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021-03-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt telefoniczny 95 7 358 100 lub na adres e-mail: biuro@sko-gorzow.com.pl.

Dostępność architektoniczna

Budynek będący siedzibą Kolegium znajduje się w Gorzowie Wlkp. przy ul. Chrobrego 31. Budynek objęty jest stałym monitoringiem Do Kolegium można dojechać samodzielnie lub środkami komunikacji miejskiej. Główne wejście do budynku znajduje się od ul. Chrobrego. Dostępne jest po pokonaniu kilku schodów. Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników Kolegium przy wejściu do budynku, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (95 7358 100), przez zainteresowanego bądź za pośrednictwem innej osoby. Kolegium posiada schodołazem, który umożliwia wejście osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim. Istnieje możliwość obsługi osoby niepełnosprawnej przez pracowników Kolegium, tj. przyjęcie korespondencji, udzielenie informacji, odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, niezwłocznie po zgłoszeniu telefonicznym osoby niepełnosprawnej. Korytarze są ogólnodostępne w godzinach urzędowania, brak windy. Do budynku i pomieszczeń można wejść z psem asystującym, tj. odpowiednio wyszkolonym i specjalnie oznaczonym psem, w szczególności psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystentem osoby niepełnosprawnej ruchowo. Brak możliwości korzystania z tłumacza języka migowego.

Procedura wnioskowo-skargowa

W przypadku, gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Żądanie powinno zawierać:


 1. Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.
 2. Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo.
 3. Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.
 4. Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej następuje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie może nastąpić w terminie 7 dni, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim niezwłocznie powiadamia osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku, gdy Samorządowe Kolegium Odwoławcze nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadamia on osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu i wskazuje alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanego elementu zgodnie z żądaniem albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej na adres:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Bolesława Chrobrego 31

66-400 Gorzów Wlkp.

lub za pomocą e-mail: biuro@sko-gorzow.com.pl

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.brpo.gov.pl/.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz.U. z 2012 r. nr 0, poz. 526

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848

opublikował:

ostatnie zmiany: 29-03-2021 15:27 przez
czytany: 853
Rejestr zmian