Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowe Kolegium Odwoławcze

logo bip

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Data publikacji: 22-11-2021 00:00

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. ogłasza konkurs na kandydata na pozaetatowego członka Kolegium.

I.     Kandydaci przystępujący do konkursu na pozaetatowego członka kolegium powinni spełniać następujące kryteria:

1)     posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych,

2)      posiadać wykształcenie wyższe,

3)      wykazywać się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej.

II.     Zgłoszenia kandydatów powinny zawierać:

1)     uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2)      kwestionariusz osobowy,

3)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4)      odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem:

KONKURS NA POZAETATOWEGO CZŁONKA
SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO
W GORZOWIE WLKP.

pod adresem:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. ul. Chrobrego 31 66-400 Gorzów Wlkp.

Termin składania zgłoszeń - 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

opublikował:

ostatnie zmiany: 30-11-2021 09:39 przez
czytany: 43
Rejestr zmian